Do??cz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamkni?ta.

 

Zarz?dzanie kryzysowe - komunikacja kryzysowa

dn. 22 stycznia 2020 r. I Warszawa


Czas trwania szkolenia:  1 dzień (w godz. 9:00-17:00)

 


Szkolenie w swej formie zbli?one jest do warsztatów, które ??cz? w elastyczny sposób formy podawcze wiedzy (wyk?ad) z interaktywnymi ?wiczeniami praktycznej realizacji procedur na tle aplikacyjnej sytuacji.
W trakcie zaj?? poznasz od strony teoretycznej i praktycznej narz?dzia i proces tworzenia innowacyjnych strategii komunikacji kryzysowej zarówno wewn?trz jak i na zewn?trz instytucji.

Cele szkolenia:

  ?I. Rozwój umiej?tno?ci w zakresie:
     1. w zakresie diagnozy obszarów kryzysowych i zarz?dzania sytuacj? kryzysow?;
     2. efektywnego wykorzystania procedur w zwi?zku z sytuacj? kryzysow?.
     3. przyjmowania w?a?ciwych postaw w zetkni?ciu z kryzysem na ró?nych szczeblach
         w strukturach organizacyjnych firm i instytucji;
     4. zarz?dzania wiedz? w sytuacji stresowej.

 II. Rozwój wiedzy w zakresie:
     1. procesów komunikowania si? w sytuacji w wewn?trznym i zewn?trznym obiegu informacji;
     2. zapanowania nad stresem w sytuacji kryzysowej.
     3. mo?liwo?ci wykorzystania mowy cia?a do zdobywania przewagi w kontaktach oraz do
         rozpoznawania symptomów agresji, niech?ci czy zainteresowania.


Program szkolenia:

  1. Zarz?dzanie komunikowaniem kryzysowym w instytucji
  2. Determinanty komunikowania kryzysowego
  3. Bariery, zak?ócenia i b??dy w procesach komunikacji kryzysowej
  4. Mowa cia?a - niewerbalny element komunikacji kryzysowej.
  5. Aspekt stresu w sytuacjach kryzysowych
  6. Procedury jako skuteczne narz?dzia dzia?ania w sytuacji kryzysowej

G?ówne za?o?enia szkolenia

 1. rozwój umiej?tno?ci w zakresie diagnozy obszarów kryzysowych i zarz?dzania sytuacja kryzysow?;
 2. kszta?towanie  przyjmowania  w?a?ciwych postaw w zetkni?ciu z kryzysem na ró?nych  szczeblach
  w strukturach organizacyjnych firm i instytucji;
 3. nabycie umiej?tno?ci efektywnego wykorzystania procedur w zwi?zku z sytuacj? kryzysow?.
 4. nabycie umiej?tno?ci w?a?ciwego komunikowania si? (przez osoby odpowiedzialne za zarz?dzanie
  kryzysowe)  w sytuacji  kryzysowej  ze wszystkimi  pracownikami w tym  szczególnie z Zarz?dem
  Spó?ki
 5. nabycie umiej?tno?ci w?a?ciwego zachowania si? (przez osoby odpowiedzialne za zarz?dzanie
  kryzysowe) w sytuacji kryzysowej;
 6. nabycie umiej?tno?? zapanowania nad stresem w sytuacji kryzysowej (stres parali?uje, cz?owiek
  nie dzia?a pod wp?ywem stresu nie potrafi wykorzysta? wiedzy któr?, posiada  itp.)
 7. dostarczenie narz?dzi i sposobów do zapanowania nad stresem w sytuacji kryzysowej - stres
  w zarz?dzaniu kryzysowym.

Korzy?ci z uczestnictwa:

 1. ?zdob?dziesz praktyczne umiej?tno?ci tworzenia systemu zarz?dzania informacj?
  w sytuacjach kryzysowych;
 2. poznasz ró?ne aspekty strategii komunikacji kryzysowej;
 3. zdob?dziesz umiej?tno?ci analizy procesów komunikacji kryzysowej;
 4. b?dziesz potrafi? opracowa? ksi?g? komunikacji kryzysowej;
 5. nauczysz si? projektowa? stosowne procedury zwi?zane z zarz?dzaniem informacj?
  w sytuacjach kryzysowych oparte na mapach procesów;
 6. dowiesz si? jak skutecznie komunikowa? si? w sytuacjach kryzysowych ;
 7. zrozumiesz wp?yw stresu na skuteczno?? i efektywno?? zarz?dzania informacj?
  w sytuacjach kryzysowych 

Grupa docelowa:

 1. mened?erowie, kierownicy i pracownicy wspó?odpowiedzialni za opracowanie, wdra?anie
  i realizacj? strategii komunikacji kryzysowej w firmie/instytucji;
 2. kadra struktur zarz?dzania kryzysowego;
 3. osoby odpowiedzialne za opracowanie procedur bezpieczeństwa w firmach / instytucjach
  w zakresie obiegu informacji o zdarzeniach;
 4. osoby odpowiedzialne za kierowanie dzia?aniami w sytuacjach kryzysowych;
 5. rzecznicy prasowi i inne osoby do kontaktu z mediami
 6. studenci studiów zarz?dzania kryzysowego i bezpieczeństwa narodowego.

 

   Wszystkie instytucje / firmy / przedsi?biorstwa nara?one s? codziennie na sytuacje zak?ócaj?ce ich
sprawn?  dzia?alno??. Od profesjonalizmu ich kadr zale?y czy b?dzie to tylko codzienny  problem czy
sytuacja rozwinie si? w kierunku kryzysu. To od ludzi zajmuj?cych si? komunikacja kryzysow? zale?y
czy prezes, szef, zarz?d dowie si? o nich z krótkiego raportu o sytuacji z wnioskami  przeciwdzia?ania
na  przysz?o?? czy przeczyta w lokalnej  gazecie albo na  telewizyjnym pasku. Kryzysem jest ten problem,
który powa?nie zak?óci dzia?alno?? organizacji i najcz??ciej z  jednoczesnym wyzwoleniem zainteresowania
mediów. 
Wi?kszo?? organizacji pasywnie czeka  na  niebezpieczeństwo  zak?óceń funkcjonowania i reaguje zale?nie
od sytuacji kreuj?c swoj? strategi? na bie??co. Mo?na te? wybra? inn? aktywn? drog?, na której przewiduj?c
wi?kszo??  swoich kryzysów jest w stanie przygotowa?  odpowiednie procedury i reakcje wymagaj?ce tylko
drobnych modyfikacji w sytuacji konieczno?ci ich uruchomienia. 
Ksi?ga komunikacji kryzysowej to narz?dzie, które w znacznym stopniu  u?atwi zarz?dzanie  informacj?
w pierwszych, tych  najtrudniejszych do  opanowania, chwilach  sytuacji  kryzysowej. To w?a?nie w tym
okresie dzia?aj?c pod presj? czasu, mediów, wspó?pracowników, prze?o?onych i zazwyczaj w stanie stresu
pope?nia si? najwi?cej  b??dów, które  warunkuj? nie tylko  skuteczne dzia?ania, ale równie?  maj? ogromny
wp?yw na wizerunek podmiotu. Dobrze  stworzone procedury  wewn?trzne oparte na mapach  procesów
umo?liwi?  efektywne dzia?anie nawet w sytuacjach, w których zazwyczaj  ludzi blokuje stres zwi?zany
z odpowiedzialno?ci?, niepe?n? znajomo?ci? sytuacji czy u?wiadamianiem sobie potencjalnych nast?pstw
jakie sytuacja kryzysowa mo?e nie?? dla Twojej firmy / instytucji czy Ciebie osobi?cie. 


Ka?dy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udzia?u w szkoleniu.

Prelegent:  pp?k dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik  >>>
Czas trwania szkolenia:  1 dzień (w godz. 9:00-17:00)

CENA SZKOLENIA:

990 z? + 23% VAT - cena obowi?zuje do dn. 10 stycznia
1500 z? + 23% VAT - udzia? 2 osób z firmy - cena obowi?zuje do dn. 10 stycznia

1290 z? + 23% VAT - cena regularna od 11 stycznia

 * Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materia?y szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Lokalizacja:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe

 


 

W przypadku zg?oszenia wi?kszej ilo?ci osób z firmy istnieje mo?liwo?? negocjacji ceny.

Je?li maj? Państwo dodatkowe pytania zach?cam do kontaktu:

Biuro
e-mail: biuro@www.kidhajr.tw

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie tre?ci s? w?asno?ci? spó?ki  i podlegaj? ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przyw?aszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie ca?o?ci lub  elementów w  celach czerpania korzy?ci  maj?tkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Prowadz?cy

 

pp?k dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik
Ekspert  w zakresie bezpieczeństwa i zarz?dzania kryzysowego.
Absolwent Wy?szej Szko?y Oficerskiej  Wojsk OPL w Koszalinie
(1993), Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2001), Szko?y
NATO w Oberammergau (2013), Wy?szej Szko?y Administracji
i Przedsi?biorczo?ci w Lublinie (2010).
W 2005 roku  uczestniczy? w szkoleniu  praktycznym  z zakresu
przeciwdzia?ania  terroryzmowi  prowadzonemu przez Dowództwo
Centralne Si?  Zbrojnych USA w Katarze. Weteran  operacji  poza
granicami kraju.  Jako Szef  Sekcji Operacyjnej 2 Grupy  Bojowej
uczestniczy? w dzia?aniach bojowych w Karbali w Republice Iraku.
Na prze?omie 2005 i 2006 roku pe?ni?c obowi?zki Szefa Wydzia?u
Ochrony  Wojsk  Wielonarodowej  Dywizji  Centrum  Po?udnie
odpowiada? za koordynacje ochrony fizycznej baz w polskiej strefie
odpowiedzialno?ci.
W czasie s?u?by wojskowej  uczestniczy? w 1997 roku w usuwaniu
skutków powodzi w rejonie Wroc?awia oraz w 2010 roku w sk?adzie
Wojskowego  Zespo?u  Zadaniowego  w akcji  przeciwpowodziowej
w Sandomierzu.
Uczestnik  80 akcji  bojowych na  terenach  uznawanych  za strefy
dzia?ań wojennych. W czasie s?u?by w Iraku wielokrotnie prowadzi?
szkolenia dla przedstawicieli  mediów  w  zakresie  bezpieczeństwa  
w rejonie misji. Posiada du?e do?wiadczenie w dzia?aniu w ró?nych
sytuacjach obarczonych wysokim stresem.
Po odej?ciu z wojska  podj??  prac?  w  strukturach   zarz?dzania
kryzysowego i spraw obronnych. Do końca sierpnia 2018 r. kierowa?
Wojewódzkim  Centrum  Zarz?dzania  Kryzysowego w Lublinie.
W  lipcu 2018 r.  zosta?  zaproszony  do  udzia?u  w  pracach  grupy
eksperckiej  oceniaj?cej  u?yteczno?? polsko-greckiego symulatora
zarz?dzania kryzysowego ?Neptune – Anticipation of Blue Economy
Cascading” realizowane w ramach Programu Ramowego
UE - HORYZONT 2020 (najwi?kszego w historii programu unijnego
w zakresie badań naukowych i innowacji).  
Obecnie G?ówny Specjalista ds. obronnych w Urz?dzie Miasta Lublin.
Prowadzi  wiele  zaj?? dla  m?odzie?y  w obszarze  przeciwdzia?ania
zagro?eniom  i zasad   zachowania si?  w ró?nych  sytuacjach
niebezpiecznych.
琼粤彩票 沂水县| 威信县| 阜宁县| 南乐县| 枣庄市| 辽阳市| 内黄县| 贡山| 揭阳市| 射阳县| 封丘县| 阿拉尔市| 莱州市| 通山县| 巴马| 嵊泗县| 广宁县| 拜城县| 崇礼县| 奉贤区| 缙云县| 本溪市| 阿鲁科尔沁旗| 安化县| 泸溪县| 获嘉县| 延庆县| 师宗县| 孝感市| 金华市| 南宫市| 定结县| 尤溪县| 湄潭县| 建宁县| 南靖县| 淅川县| 思南县| 临桂县| 台江县| 宜章县|