Do??cz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamkni?ta.


Kontrola ?wiadczeniodawców realizuj?cych umowy
zawarte z NFZ - nowelizacja przepisów

dn. 24.01.2020 r. I Warszawa

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (w godz. 9:00-14:30)

 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia z dnia 27.08.2004 r. o ?wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych wprowadzi?a
nowe zasady przeprowadzania kontroli ?wiadczeniodawców
realizuj?cych umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia


Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów nowych
regulacji i wskazanie kluczowych elementów, które maj? znaczenie
dla przeprowadzanych post?powań kontrolnych kontroli.

 

                                                                                                   

Na szkolenie zapraszamy:

menad?erów, pracowników administracyjnych i osoby w??czone w proces kontroli przez kontrolerów
Narodowego Funduszu Zdrowia placówki medycznej.


Plan szkolenia

 • Podstawy prawne przeprowadzania post?powań kontrolnych, wskazanie okresów przej?ciowych.
 • Wyja?nienie  poj??  istotnych  z punktu  widzenia  nowych  przepisów  reguluj?cych  kwestie
  post?powania kontrolnego.
 • Czy kontrola przeprowadzona w moim podmiocie jest prawid?owo zaplanowana i przeprowadzana?
  Jak reagowa? na nieprawid?owo?ci w toku kontroli?
    - Czas trwania kontroli
    - Uprawnienia kontroluj?cych
    - Uprawnienia i obowi?zki kontrolowanego
    - ''znajomy znajomego'' - kiedy mo?na ??da? wy??czenia kontrolera z post?powania kontrolnego
 • Nowe zasady post?powania odwo?awczego - skrócenie procedury odwo?awczej czy utrudnienie
  wyja?nienia w?tpliwo?ci i nie?cis?o?ci ujawnionych w toku kontroli?
 • Kara, obowi?zek zwrotu ?rodków - i co dalej?
  Omówienie orzecznictwa s?dowego zwi?zanego z post?powaniami kontrolnymi.
  Omówienie post?powań kontrolnych w oparciu o do?wiadczenia prowadz?cych szkolenie.
 • Dyskusja

   

Ka?dy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udzia?u w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA:

690 z? + 23% VAT - cena obowi?zuje do dn. 6 stycznia
1100 z? + 23% VAT - udzia? 2 osób z firmy - cena obowi?zuje do dn. 6 stycznia

950 z? + 23% VAT - cena regularna od 7 stycznia

 * Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materia?y szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Lokalizacja:

 


 

W przypadku zg?oszenia wi?kszej ilo?ci osób z firmy istnieje mo?liwo?? negocjacji ceny.

Je?li maj? Państwo dodatkowe pytania zach?cam do kontaktu:

Biuro
e-mail: biuro@www.kidhajr.tw

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie tre?ci s? w?asno?ci? spó?ki  i podlegaj? ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przyw?aszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie ca?o?ci lub  elementów w  celach czerpania korzy?ci  maj?tkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Prowadz?cy

Dominika Ko?odziejska-Koza

Dominika Ko?odziejska-Koza jest absolwentk? Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zda?a egzamin adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Posiada do?wiadczenie w doradzaniu mi?dzynarodowym koncernom farmaceutycznym, dzia?aj?cym na polskim rynku. Koncentruje si? na doradztwie podmiotom prowadz?cym dzia?alno?? lecznicz? w bie??cej dzia?alno?ci i kwestiach regulacyjnych. Bierze udzia? w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Do?wiadczenie zdobywa?a w polskich biurach mi?dzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa W?asno?ci Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menad?erskich na Wydziale Zarz?dzania UW ?Zarz?dzanie w S?u?bie Zdrowia”.

Agnieszka Pietrzak 

Agnieszka Pietrzak jest absolwentk? Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II z 06/2004, zda?a egzamin s?dziowski w Warszawie w 09/2008 i nale?y do Izby Adwokackiej w Warszawie od 11/2008. Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN od 10/2016. Specjalizuje si? w obs?udze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomo?ci i prawa procesowego. Koncentruje si? w szczególno?ci na doradztwie przedsi?biorcom w zakresie finansowania ?wiadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach s?dowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach bran?owych (Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarz?dzaj?cej ZOZ, Zarz?dzenie Placówk? Medyczn?). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarz?dzaj?cej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji zwi?zanych z ochron? zdrowia.

   

 

琼粤彩票 德令哈市| 毕节市| 牙克石市| 馆陶县| 海晏县| 荥经县| 宝山区| 林芝县| 四子王旗| 西华县| 宁晋县| 宁津县| 金寨县| 汕头市| 资讯| 翁牛特旗| 双峰县| 南宁市| 图木舒克市| 淄博市| 八宿县| 左贡县| 惠来县| 封丘县| 闽清县| 濉溪县| 如皋市| 平阳县| 万盛区| 定远县| 扎鲁特旗| 马鞍山市| 西充县| 呼伦贝尔市| 巴马| 龙口市| 阳东县| 汝南县| 阜阳市| 迁西县| 阿克苏市|