Nasi szkoleniowcy

 

 • Braun Monika

 • Burczak ?ukasz

 • Dobrosielski Rafa?

 • Ga?ach Adam

 • Go?o? Piotr  

 • Kapusta Mariusz     

 • Kope? Miko?aj 

 • Krzemiński Grzegorz

 • Kruszewski Micha?
   

 • Kamiński Rafa?

 • Mańka Marcin

 • Marczewski Marcin

 • Olszewski Jacek

 • Skociński Piotr

 • Szczepankiewicz Tomasz 

 • ?l?zak Piotr

 • Wojerz Jerzy

 • Wo?niak Micha?

 • Zawi?a – Nied?wiecki Janusz

 • Z?ocki ?ukasz

 

To tylko cz??? szkoleniowców, z którymi wspó?pracujemy w zakresie organizacji szkoleń otwartych i zamkni?tych. Jeste?my gotowi zorganizowa? dla Państwa ka?de szkolenie w dowolnym temacie i terminie.

 

MONIKA BRAUN

Zajmuje si? zapewnieniem i kontrol? jako?ci w projektach komercyjnych dla liderów bran?y telekomunikacyjnej, bankowej i logistycznej, zarówno w Polsce, Europie jak i w Ameryce Po?udniowej.Koordynatorka pr??nie dzia?aj?cego krakowskiego oddzia?u SPINu ( Software Process Improvement Network ) oraz prelegentka na najwi?kszych polskich konferencjach po?wi?conych jako?ci, zarówno kontroli, jak i jej zapewnianiu.Autorka publikacji dla Software Developer's Journal oraz go?cinny wyk?adowca AGH oraz Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Bankowo?ci w Krakowie. Prywatnie mi?o?nik Tygryska, czarnych dziur oraz podró?y.


?UKASZ BURCZAK

Jestem absolwentem Wydzia?u Informatyki Politechniki Bia?ostockiej.
Obecnie pracuj? jako konsultant w firmie ForProgress, w której zajmuj? si? automatyzacj? testów. W codziennej pracy wykorzystuj? narz?dzia do automatyzacji testów wydajno?ciowych oraz funkcjonalnych wiod?cych dostawców, jak i opensource.
Bardzo ch?tnie poznaj? nowe narz?dzia oraz podej?cia do testowania.
 

RAFA? DOBROSIELSKI

Absolwent Politechniki Gdańskiej, posiada kilkunastoletnie do?wiadczenie w planowaniu jako?ci produktów i procesów w projekcie informatycznym oraz zarz?dzaniu jako?ci?. Obecnie czynnie zarz?dza projektami dla biznesu klasy ?enterprise - life critical". Pomys?odawca i za?o?yciel Pomorskiej Akademii Optymalizacji Procesów, autor szkoleń, publikacji i warsztatów na temat doboru i optymalizacji procesów wytwórczych, planowania procesu testowania, analizy testowej, doboru strategii i planowania optymalnej liczby przypadków testowych w oparciu o modele b??ów.
  
ADAM GA?ACH

Ukończy? Wydzia? Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz Szko?? Businessu Politechniki Warszawskiej. Od ponad 20 lat zajmuje si? zawodowo problematyk? bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, a od ponad 10 lat prowadzi firm? doradcz? Galach Consulting ?wiadcz?c? us?ugi zwi?zane z zarz?dzaniem bezpieczeństwem IT . Realizowa? projekty dla instytucji i przedsi?biorstw reprezentuj?cych ró?ne sektory gospodarki, w tym m.in. dla firm z sektora finansowego, energetycznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego i innych. Adam Ga?ach jest posiadaczem certyfikatów bran?owych, m.in. Certified Information Systems Security Professional (który otrzyma? jako pierwsza osoba w Polsce) i Certified in Risk and Information Systems Control. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu zarz?dzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.


PIOTR GO?O?

Prowadzi szkolenia akredytowane przez AXELOS
Przeprowadza szkolenia z zakresu: zarz?dzania projektami (PRINCE2, Agile PM), IT Governance (COBIT 5), zarz?dzania ryzykiem (M_o_R).


MARIUSZ KAPUSTA

Ponad 15 lat do?wiadczenia w zarz?dzaniu, 7 lat do?wiadczenia na stanowiskach managerskich Procter & Gamble, do?wiadczenie w prowadzeniu mi?dzynarodowych projektów IT, certyfikat Project Management Professional PMP?, certyfikat Agile Project Management Practitoner (10 osób w Polsce, 2000 na ?wi?cie), Certyfikat Professional Scrum Master.
Zorientowany na efekty Coach & Trener. Wyk?adowca standardu PMBOK? na Politechnice Warszawskiej oraz na studiach MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc?awiu, autor ksi??ki ?Zarz?dzanie projektami krok po kroku”, twórca i g?ówny autor bloga proaktywnie.pl na temat efektywno?ci w ?yciu i biznesie, liczne publikacje na temat efektywno?ci i zarz?dzania projektami m.in. w Personel Plus, Computerworld, Business Coaching Magazine, prezentacje na licznych konferencjach bran?owych m.in. Project Management Institute, Computerworld, InfoMeet
 

MIKO?AJ KOPE? 

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Do?wiadczony programista z zami?owaniem do bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa danych przetwarzanych w szeroko rozumianych systemach informatycznych. Posiada do?wiadczenie w prowadzeniu testów penetracyjnych infrastruktury teleinformatycznej, aplikacji webowych i mobilnych oraz w projektowaniu rozwi?zań z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych w systemach. Do?wiadczenie zdobyte w firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych i finansowych gwarantuje kompleksowe podej?cie do realizacji projektów.
Jako absolwent wydzia?u Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej jest wykwalifikowanym specjalist? w dziedzinie informatyki, ze specjalizacj? w sieciach teleinformatycznych. Dodatkowe szkolenia i warsztaty zapewni?y mu do?wiadczenie i umiej?tno?ci umo?liwiaj?ce realizacj? zadań z obszarów architektury teleinformatycznej, rozwi?zań infrastrukturalnych, aplikacyjnych, systemowych i biznesowych.


MICHA? KRUSZEWSKI

Od 2010 roku wspó?pracuje z najwi?kszymi jednostkami Administracji Publicznej na szczeblu Rz?dowym i Samorz?dowym w Polsce, jako niezale?ny expert w zakresie in?ynierii oprogramowania, audytu i zarz?dzania projektami (wiedz? i do?wiadczenie potwierdzaj? takie certyfikaty jak m. in.: PRINCE2, TOGAF, ISTQB, CISA). Jest wspó?autorem strategii i koncepcji w zakresie budowy ?adu korporacyjnego i architektury systemów w du?ych jednostkach Administracji Publicznej.W zakresie testów bra? udzia?, jako Kierownik Testów w wielomilionowych wdro?eniach systemów m.in. w takich instytucjach jak UZP, KRUS, CPI.     

GRZEGORZ KRZEMI?SKI

Z ochron? fizyczn? osób i mienia zwi?zany od 1995 roku. Pracowa? na wi?kszo?ci stanowisk w ochronie osób i mienia. Zajmowa? stanowiska wykonawcze i kierownicze w agencjach ochrony, do poziomu kierownika dzia?u ochrony. Licencjonowany (obecnie kwalifikowany) pracownik ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Wykonywa? ochron? na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia oraz na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych (pion ochrony).
By? pracownikiem ochrony na obiektach przemys?owych, us?ugowych, handlowych, u?yteczno?ci publicznej i administracji rz?dowej. Wykonywa? zarówno ochron? fizyczn? (s?u?ba wartownicza), jak i konwojowa? warto?ci pieni??ne oraz informacje niejawne. By? równie? ?bodyguardem”, z do?wiadczeniem w ochronie biznesmenów krajowych i zagranicznych oraz osób ze ?wiata polityki. Najwa?niejszym klientem w ochronie osobistej by? lider jednej z czo?owych partii politycznych w Polsce (zlecenia w latach 2004-2006), gdzie nie tylko realizowa?, ale i organizowa? zadania ochronne. Jako uzupe?nienie – wykona? kilka modernizacji systemów alarmowych sygnalizacji w?amania i napadu oraz CCTV. Administrowa? równie? systemami alarmowymi w tym kontroli dost?pu, CCTV, w?amania i napadu oraz systemami sygnalizacji po?aru.
Pracowa? na stanowiskach kierowniczych w agencjach ochrony i innych formacjach i s?u?bach, które wykonywa?y zadania ochronne. Z kategorii obiektów, w jakich organizowa? ochron? nale?y wymieni? obiekty przemys?owe, handlowe, urz?dy i ministerstwa, obiekty u?yteczno?ci publicznej. Klasyfikowane by?y w zale?no?ci od przepisów prawa, do obiektów obowi?zkowej ochrony, obiektów szczególnie wa?nych dla obronno?ci, zak?adów zwi?kszonego i du?ego ryzyka wyst?pienia powa?nej awarii przemys?owej, obiekty obj?te dobra praktyk? wytwarzania, obiekty portowe (kodeks morski).

GRZEGORZ RUCI?SKI

Z wykszta?cenia fizyk z kilkuletnim do?wiadczeniem w bran?y IT. W swojej karierze zawodowej pozna? smak pracy na stanowisku programisty, testera, kierownika zespo?u i Scrum Mastera. Specjalizuje si? w aspektach jako?ciowych wytwarzanego oprogramowania oraz szerzy dobre praktyki z tego obszaru w organizacji. Posiada certyfikaty: ISTQB CTAL TM, ISTQB CTAL TA.

PIOTR SKOCI?SKI

Ukończy? studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni urz?dnik administracji publicznej, dyrektor szeregu departamentów w kilku urz?dach. Pracowa? w Ministerstwie Skarbu Państwa i Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pó?niej wyspecjalizowa? si? w zarz?dzaniu informatyk? w administracji. Prowadzi? projekt CEPiK od poziomu szef zespo?u  w strukturze projektu do dyrektora projektu. Przez kilka lat dyrektor odpowiedzialny za prowadzenie rejestrów państwowych  (CEPiK, PESEL).  Przez 5 lat szef informatyki w GDDKiA.  Zarz?dza? projektami i programami projektów. Przewodnicz?cy komitetów steruj?cych licznych projektów. Wspó?autor strategii informatyzacji GDDKiA. Naczelny Inspektor Bezpieczeństwa Informacji w GDDKiA, Szef Komisji Inwentaryzacyjnej. Do?wiadczony prelegent i wyk?adowca. Twórca autorskiej metodyki projektowej opartej na PRINCE-2  w realiach braku zasobów osobowych i kompetencyjnych w urz?dzie. Metodyka ta oparta jest na krzy?owej, wzajemnej kontroli wykonawców zewn?trznych wykonuj?cych poszczególne role w projekcie. Posiada certyfikaty ITIL i PRINCE 2 Practitioner. Przez 15 lat przewodnicz?cy lub cz?onek wielu rad nadzorczych spó?ek Skarbu Państwa, w tym Polskiej Wytwórni Papierów Warto?ciowych SA.  Od 2013 r. prowadzi w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? Inventia-Info.  Zainteresowania: historia, filatelistyka, turystyka, muzyka powa?na.

SZCZEPANKIEWICZ TOMASZ

Certyfikowany trener, konsultant. Od pocz?tku kariery zwi?zany z doskonaleniem procesów przedsi?biorstw produkcyjnych, g?ównie w bran?ach charakteryzuj?cych si? wysok? zmienno?ci? i krótkimi seriami (produkcja "pod klienta") oraz w przemy?le masowym. Aktywnie dzia?a równie? na polu optymalizacji kosztów operacyjnych w przedsi?biorstwach produkcyjnych i us?ugowych - od magazynów, przez produkcj?, po dzia? planowania czy zakupów. Do?wiadczenie zawodowe zdoby? poprzez wdro?enia narz?dzi szczup?ej produkcji w ró?nych obszarach przedsi?biorstwa, jak równie? podczas licznych szkoleń i konferencji. Obszar zainteresowania Pana Tomasza to Teoria Ograniczeń, jako wst?p do wdro?enia Lean Management w uj?ciu optymalizacji kosztów operacyjnych.

?L?ZAK PIOTR

Ekspert dzia?aj?cy na styku biznesu i IT. Na co dzień dzia?am jako manager i trener, prowadz?cy i realizuj?cy z?o?one projekty doradcze i wdro?eniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień wspó?pracy biznesu i IT. W swojej karierze za?o?y?em takie organizacje jak Stowarzyszenie Jako?ci Systemów Informatycznych CORRSE, CORRSE Education, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jestem cz?onkiem Stowarzyszenia Jako?ci Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia In?ynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.
Od kilkunastu lat zajmuj? si? tematyk? rozwi?zań IT i ich wsparciem dla biznesu. Koncentruj? si? na propagowaniu przek?adania teorii metodycznych na praktyk?. Od zawsze kieruj? si? biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwi?zań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narz?dzi do organizacji a nie odwrotnie.
W swoich dzia?aniach przedk?adam ludzi i wspó?prac? mi?dzy nimi ponad procedury, standardy i narz?dzia.
Doradza?em firmom z ca?ego ?wiata takim jak PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile, Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB, Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rz?dowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego.
Regularnie wyst?puj? na najwa?niejszych konferencjach dotycz?cych innowacyjno?ci i jako?ci w IT.
Pisuj? do takich czasopism jak Computerworld i QUALE.


WOJERZ JERZY

Do?wiadczony konsultant, trener i praktyk wspó?pracuj?cy z setkami polskich i mi?dzynarodowych firm w dziedzinie Lean Manufacturing, Total Quality Management, Total Preventive Management, Just In Time, Line Performance Improvement, Project Management (PRINCE2) od lat osiemdziesi?tych. Manager posiadaj?cy mi?dzynarodowe do?wiadczenie (firmy: Van den Bergh Foods, Unilever, Hilton Foods, Polmarkus, Wentech, Nestle, Bioactive) w nowoczesnym zarz?dzaniu dzia?ami: Utrzymania Ruchu, Produkcji, Logistyki, Operacyjnymi i TPM. Do?wiadczenia Managerskie w tym dyrektorskie na stanowiskach:
Kierownik Inwestycji, Kierownik Utrzymania Ruchu, Kierownik Produkcji, Pe?nomocnik Zarz?du d/s Zarz?dzania, Pe?nomocnik Zarz?du d/s Zarz?dzania Jako?ci?, Dyrektor Logistyki, Dyrektor TPM, Dyrektor Operacyjny.
Wiele projektów wdro?eniowych nowych produktów oraz budowy linii produkcyjnych. Budowa dwóch zak?adów produkcyjnych i ich uruchamianie. Wdro?enia systemów zarz?dzania BHP, Jako?? -TQM, GMP, HACCP, JInT, LEAN, TPM. Szkolenia od 2004 roku: bran?a spo?ywcza, lotnicza, budowy maszyn, produkcji opakowań, farmaceutyka, automotive,  organizacja handlowa, organizacja logistyczna.

WO?NIAK MICHA?

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa sieci, prywatno?ci, edukacji medialnej. Dzia?acz spo?eczny, propagator wolnego oprogramowania i otwartych technologii w edukacji, dzia?aniach publicznych i biznesie.
W latach 2006-2012 administrator sieci, a nast?pnie kierownik techniczny, Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA na WEiTI, PW. Wiceprezes (od 2011r.), po czym (w latach 2012 – 2014) prezes zarz?du Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Cz?onek zarz?du Polskiej Grupy U?ytkowników Linuxa.
Uczestnik szeregu konsultacji spo?ecznych i debat publicznych o tematyce zwi?zanej z nowymi technologiami, prywatno?ci?, cenzur? sieci, retencj? danych, dost?pem do informacji publicznej, czy reform? prawa autorskiego, m.in. dotycz?cych Rejestru Stron i Us?ug Niedozwolonych, implementacji Dyrektywy o Ochronie Dzieci w Internecie, ACTA, projektu otwartego e-podr?cznika dla polskich szkó? , neutralno?ci sieciowej czy zarz?dzania Internetem. Od czerwca 2014r. cz?onek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Wspó?autor Katalogu Kompetencji Medialnych oraz materia?ów do edukacji medialnej w ramach wspó?pracy z Fundacj? Nowoczesna Polska oraz Fundacj? Panoptykon. Trener z zakresu podstaw prawa autorskiego i wolnych licencji, wspó?pracuj?cy z Koalicj? Otwartej Edukacji.
Cz?onek-za?o?yciel Warszawskiego Hackerspace, aktywny cz?onek spo?eczno?ci hakerskiej w Polsce i poza jej granicami.


ZAWI?A - NIED?WIECKI JANUSZ

Naukowiec, dydaktyk i praktyk zarz?dzania biznesem.W przesz?o?ci: m.in. dyrektor informatyki Gie?dy Papierów Warto?ciowych, cz?onek zarz?du i dyrektor zarz?dzaj?cy PZU, kierownik europejskiego projektu Platformy Lokalizacyjnej (cz??? systemu ratownictwa E112).
Laureat nagród: ?Lider Informatyki” (jako dyrektor IT Gie?dy) tygodnika Computerworld w 1998 i 1999 r., Wyró?nienia im. prof. R. Kaszubskiego za 2013 r. (jako ekspert Forum Technologii Bankowych) ?za dzia?ania na rzecz innowacyjnych rozwi?zań w bankowo?ci” przyznane przez Zwi?zek Banków Polskich, Silver Winner of the SAP Quality Awards 2014 in CEE (jako dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej).
Obecnie doradca biznesowy, przewodnicz?cy Rady Fundacji im. Prof. K.Bartla, cz?onek Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wiceprzewodnicz?cy Komitetu Naukowego Gie?dy Papierów Warto?ciowych, cz?onek Forum Technologii Bankowych Zwi?zku Banków Polskich w grupach roboczych ?Business continuity management”, ?Cloud Computing” oraz ?Us?ugi mobilne”; cz?onek Komitetu Programowego Fundacji IT Leader Club Polska.
Naukowiec i dydaktyk na Wydziale Zarz?dzania Politechniki Warszawskiej; cz?onek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; go?cinnie wyk?adowca Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas PAN, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc?awiu; pe?nomocnik Rektora PW ds. informatyzacji; kierownik Zak?adu Informatyki Gospodarczej Wydzia?u Zarz?dzania PW; kierownik po stronie Politechniki mi?dzyuczelnianego projektu badawczo-wdro?eniowego dla Rz?dowego Centrum Bezpieczeństwa ?Krajowa metodyka oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa”; laureat nagród Ministra Przekszta?ceń W?asno?ciowych i Rektora Politechniki Warszawskiej; autor przesz?o 200 publikacji; redaktor m.in. monografii: ?Zarz?dzanie ryzykiem operacyjnym” (2008) i ?Informatyka gospodarcza” (2010, nagroda wydawców ekonomicznych 2011); autor m.in. monografii: ?Bezpieczeństwo systemów informacyjnych” (2012, nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2013) i ?Zarz?dzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ci?g?o?ci dzia?ania organizacji” (2013).

?UKASZ Z?OCKI

Absolwent informatyki Uniwersytetu ?l?skiego. Ekspert w tworzeniu zaawansowanych aplikacji internetowych i zapewnianiu im wysokiej jako?ci poprzez testy automatyczne. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracowa? jako web developer, programista, tester i kierownik testów. G?ównymi odbiorcami przygotowywanego i badanego oprogramowania s? zagraniczne firmy z bran?y motoryzacyjnej. Kilkuletnie do?wiadczenie z zakresu testowania oprogramowania poparte certyfikatem ISTQB z sukcesem przenosi na szkolenia, które prowadzi. Specjalizuje si? g?ównie w szkoleniach narz?dziowych i warsztatach. Automatyk testów i autor artyku?ów z tego zakresu. Wolne chwile stara si? aktywnie wykorzystywa?. Zwolennik rodzinnych wycieczek rowerowych i rekreacyjnej jazdy na rolkach.


RAFA? KAMI?SKI

Pasjonat innowacji i metod projektowania zorientowanych na u?ytkownika. Tworzone w ten sposób innowacyjne produkty i us?ugi koncentruj? si? na rozwi?zywaniu realnych problemów spo?ecznych, biznesowych i technologicznych. Takie podej?cie s?u?y tworzeniu unikalnej warto?ci i po??danych do?wiadczeń, poprzez g??bokie zrozumienie potrzeb (empati?) i wspó?tworzenie w interdyscyplinarnych zespo?ach (ko-kreacj?).
Przez 17 lat pracowa? na stanowiskach specjalistycznych i mened?erskich dla takich firm jak PTK Centertel (Orange), Polkomtel (Plus) i Raiffeisen Bank, gdzie bra? udzia? w blisko 100 projektach w obszarze sprzeda?y, obs?ugi Klienta, transformacji operacji, strategii i rozwoju. Obecnie za?o?yciel firmy szkoleniowej INNOVELTY.


Zapraszamy do kontaktu w sprawie szczegó?ów:

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@www.kidhajr.tw

琼粤彩票 碌曲县| 徐汇区| 宿州市| 石嘴山市| 泰和县| 宜阳县| 绥棱县| 保靖县| 高邮市| 平舆县| 合水县| 唐河县| 中方县| 尉氏县| 涿鹿县| 德惠市| 乐昌市| 永登县| 疏勒县| 清丰县| 霍林郭勒市| 泊头市| 阿合奇县| 东宁县| 育儿| 驻马店市| 南和县| 平昌县| 连云港市| 张掖市| 临江市| 普兰县| 青海省| 正阳县| 龙山县| 常宁市| 繁峙县| 房山区| 大同市| 富锦市| 酉阳|