Do??cz do nas na FB


Jeste?my zespo?em o bogatym do?wiadczeniu w organizacji ró?nego typu wydarzeń biznesowych.
W swoim dorobku posiadamy zarówno mniejsze szkolenia, ale równie? konferencje, kongresy oraz targi.

Bior?c pod uwag? potrzeby potencjalnych Klientów, stworzyli?my ofert? uwzgl?dniaj?c? ró?norodne potrzeby marketingowe i sprzeda?owe firm i instytucji publicznych.

Wychodz?c naprzeciw rosn?cym potrzebom rynku nasze dzia?ania skupiamy wokó? organizacji presti?owych imprez przeznaczonych dla szeroko poj?tego biznesu.
O wysokim poziomie organizowanych wydarzeń mog? ?wiadczy? liczne referencje, jakie otrzymali?my od zadowolonych Klientów.

Zobacz niektóre z nich >>>

Jako osoby ambitne i uparcie d???ce do celu, nieustannie ?ledzimy trendy, technologie i mechanizmy rz?dz?ce biznesem oraz podnosimy poziom realizowanych zadań.

  • szerzymy wiedz? - wspó?pracujemy przedstawicielami nauki, techniki oraz placówkami administracji publicznej, organizacjami państwowymi i spo?ecznymi
  • promujemy nowe technologie - naszymi Partnerami, s? dostawcy rozwi?zań informatycznych
    z ró?nych dziedzin
  • jeste?my otwarci - potrafimy doskonale dopasowa? ofert? do potrzeb i celów stawianych przez wspó?pracuj?cych z nami Klientów.

 

Chcemy, aby firma kojarzona by?a z najlepszymi wydarzeniami, rzeteln? wiedz? oraz przyjazn? atmosfer?.?

Przedsi?biorca
- pozna z nami aktualn? ofert? rynku
  produktów, technologii i us?ug,
- znajdzie lokalnych przedstawicieli
  i dystrybutorów produktów.umo?liwimy:
- otrzymanie oczekiwanych i pewnych informacji
  oraz wymian? do?wiadczeń,
- obiektywn? ocen? proponowanych ofert,
- porównanie proponowanych ofert pod k?tem
  przydatno?ci i ceny,
- nawi?zanie kontaktów biznesowych.

Dostawca
- zaznaczy swoj? obecno?? na rynku 
- wprowadzi na rynek nowe produkty i us?ugi,
- zwi?kszy rozpoznawalno?? oferty firmy,
- wypromuje i zademonstruje produkty
 (pokaz zastosowań bezpo?rednio przed audytorium)


umo?liwimy:
 - uzyskanie natychmiastowych opinii
   o prezentowanych produktach,
 - pozyskanie nowych klientów i podtrzymanie
   kontaktów z dotychczasowymi,
 - wymian? i pozyskanie informacji o rynku oraz
   zapoznanie z potrzebami klientów.


Zapraszamy do zapoznania z ofert?.
Na naszej stronie znajd? Państwo niezb?dne informacje o aktualnych wydarzeniach oraz informacje na temat form wspó?pracy i udzia?u.

***

Wszystkie projekty i publikowane na stronie tre?ci s? w?asno?ci? spó?ki  i podlegaj? ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego.  Przyw?aszczenie sobie praw autorskich,  kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie  ca?o?ci lub elementów w celach  czerpania korzy?ci  maj?tkowych bez zgody autora
jest zabronione.

琼粤彩票 久治县| 溧水县| 亚东县| 镇沅| 大英县| 阳春市| 都兰县| 睢宁县| 湛江市| 张北县| 涞源县| 兴宁市| 河源市| 雅江县| 奉贤区| 汶川县| 平谷区| 苍南县| 巩义市| 湘乡市| 凭祥市| 沾化县| 宝丰县| 乾安县| 辉南县| 阳高县| 廊坊市| 贺兰县| 广昌县| 卢龙县| 澄江县| 浦东新区| 武宣县| 于田县| 湘乡市| 南华县| 莎车县| 班戈县| 剑阁县| 资源县| 常宁市|