Do??cz do nas na FB


Polityka Prywatno?ci - klauzule informacyjne dotycz?ce przetwarzania danych osobowych.

Polityka Prywatno?ci zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


RODO - obowi?zek  informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, i?:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SuccessPoint Sp. z o.o., z siedzib? przy
ul, Barkocińskiej 6, 03-543 w Warszawie, KRS 0000383315; NIP 524 27 33 298; REGON 142900268,
tel. +48 720 911 820 , e-mail: wypisz@www.kidhajr.tw

Pani / Pana dane przetwarzane b?d? w zwi?zku z rejestracj? lub uczestnictwem w eventach lub
wspó?prac? z Partnerami handlowymi w zakresie prowadzonej przez administratora dzia?alno?ci
gospodarczej
 Dane: 
 1. imi? i nazwisko,
 2. stanowisko / dzia?
 3. nazwa firmy /  instytucji / organizacji
 4. dok?adny adres firmy,
 5. NIP
 6. numer telefonu / numer faksu,
 7. adresu email
 8. przypadku niektórych us?ug tak?e fotografia.

Dane przetwarzane b?d? w celach:
1. rejestracji i udzia?u w organizowanych przez administratora eventach 
2. weryfikacji to?samo?ci podczas wej?cia na teren obiektów, w których odbywa? si? b?dzie event,
    wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
3. realizacji i rozliczenia zamówienia - po?redniczenia w rezerwacji i rozliczeniu zamówionych
    us?ug p?atnych
4. marketingu us?ug i komunikowania si? w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub
    z wykorzystaniem urz?dzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
5. udost?pnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umo?liwienia im
    komunikowania si? z uczestnikiem lub marketingu ich us?ug - w formie korespondencji pisemnej,
    elektronicznej lub z wykorzystaniem urz?dzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); 
    * dane odbiorców danych jw. b?d? na bie??co publikowane i aktualizowane na odpowiednich
      stronach eventu lub w materia?ach informacyjnych.
6. przes?ania zamówionego newslettera, marketingu us?ug i komunikowania si? z korzystaj?cymi
    z newslettera (w zwi?zku z zamówieniem newslettera przetwarzany mo?e by? wy??cznie adres email)
7. obs?ugi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog? te? by?/b?d?:
    Poczta Polska, firmy kurierskie / transportowe, firmy zapewniaj?ce wsparcie IT dla administratora,
    partnerzy handlowi administratora, podmioty ksi?gowe, firmy windykacyjne, a tak?e organy publiczne,
    którym dane s? przekazywane na mocy przepisów prawa.

Podstaw? przetwarzania danych jest:
1. niezb?dno?? do realizacji ww. celów, które wynikaj? z prawnie uzasadnionych interesów administratora
    lub  stron  trzecich  oraz  niezb?dno??  do wykonania  umowy  lub do  podj?cia  dzia?ań  na  ??danie
    u?ytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. I, IV, V, IX)
2. Prawnie uzasadnione interesy polegaj?ce na sta?ym podnoszeniu jako?ci, zwi?kszaniu dost?pno?ci
    eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu im mo?liwo?ci komunikowania si? pomi?dzy sob?,
    dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umo?liwieniu szerokiemu
    kr?gowi osób nieodp?atnego uczestnictwa w evencie, informacji o us?ugach partnerów i sponsorów,
    zwi?kszaniu atrakcyjno?ci przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
3. Administrator mo?e udost?pni? dane innym odbiorcom wy??cznie na ??danie podmiotów do tego
    uprawnionych przez prawo lub kiedy b?dzie to niezb?dne do realizacji ww. celów np. organizatorom,
    partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych b?d? na bie??co publikowane
    i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materia?ach informacyjnych.
4. w zwi?zku z zamówieniem newslettera przetwarzany mo?e by? wy??cznie adres email 
5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezb?dny dla zrealizowania ww. celów,
    nie d?u?ej ni? do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Profilowanie:
W zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych u?ytkowników / klientów informujemy, ?e dane
nie podlegaj? zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach okre?lonych
w art. 22 RODO

Informacje o przys?uguj?cych prawach:
W zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych u?ytkownikowi (osobie, której dane dotycz?)
przys?uguj? nast?puj?ce prawa:
    1. prawo ??dania dost?pu do danych,
    2. prawo ??dania sprostowania danych;
    3. prawo ??dania usuni?cia danych,
    4. prawo ??dania przeniesienia danych,
    5. prawo ??dania ograniczenia przetwarzania danych,
    6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
    7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
    8. prawo wniesienia skargi dotycz?cej przetwarzania danych osobowych do w?a?ciwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych mo?na si? kontaktowa?
z administratorami danych pod adresem: wypisz@www.kidhajr.tw

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie tre?ci s? w?asno?ci? spó?ki  i podlegaj? ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego.  Przyw?aszczenie sobie  praw autorskich, kopiowanie,  powielanie oraz
wykorzystywanie  ca?o?ci lub elementów  w celach czerpania  korzy?ci  maj?tkowych bez zgody autora
jest zabronione.

琼粤彩票 长寿区| 惠东县| 平谷区| 顺义区| 延津县| 长丰县| 双城市| 仁布县| 吉安县| 奇台县| 江西省| 石柱| 东光县| 涟源市| 雷波县| 离岛区| 东丽区| 辽宁省| 霍邱县| 南城县| 海伦市| 黑山县| 光泽县| 项城市| 六安市| 定襄县| 台南县| 曲靖市| 竹山县| 垣曲县| 西畴县| 文安县| 合山市| 锡林郭勒盟| 裕民县| 土默特右旗| 乐清市| 襄城县| 汝城县| 洪江市| 武义县|