Do??cz do nas na FB

Dba?o?? o bezpieczeństwo organizacji i osób prywatnych jest w dzisiejszych czasach kwesti? kluczow?, zw?aszcza w obliczu wielu zagro?eń, z którymi mo?na si? spotka? na co dzień - od w?amań i kradzie?y, a? po cyberataki i wycieki poufnych danych. Konferencja SuccessPoint to kolejna ju? edycja wyj?tkowego wydarzenia, na którym poruszone zostan? wszelkie aspekty dotycz?ce bezpieczeństwa. Spotkanie zrzesza ekspertów oraz specjalistów z tego zakresu. 
 

Jak co roku, tak i teraz zapraszamy wszystkich Państwa na kolejn? 
XV edycj? 
 konferencji po?wi?conej bezpieczeństwu fizycznemu:

Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny,
kontrola dost?pu, mechaniczne systemy zabezpieczeń

luty 2020 r. | Warszawa

 

Program konferencji b?dzie zawiera? zarówno wyk?ady praktyków - ekspertów niezale?nych, a tak?e  przedstawicieli firm, którzy  zaprezentuj?  Państwu najnowsze, a przed wszystkim skuteczne i sprawdzone systemy  zabezpieczeń. To konferencja  dedykowana  wszystkim  odpowiedzialnym  za bezpieczeństwo,  zarówno w prywatnych  przedsi?biorstwach, jak i w instytucjach publicznych.

Patronat Honorowy:

 

Zagadnienia tematyczne konferencji:

1. Systemy nadzoru wizyjnego i ochrony
   - telewizja przemys?owa, CCTV
   - IP kamery, IP video serwery
   - kamery termowizyjne
   - systemy detekcji video
   - cyfrowy zapis i archiwizacja obrazu
   - systemy sieciowe i cyfrowe do zarz?dzania zasobami, archiwami
   - techniki przesy?ania obrazu
   - integracja i konwergencja
2. Systemy kontroli dost?pu
   - systemy biometryczne
     (rozpoznawanie twarzy, technologia linii papilarnych, identyfikacja t?czówki, identyfikacja g?osu)
   - systemy elektroniczne do drzwi i bram, domofony i wideofony, systemy identyfikacji, karty kodowe
   - elektroniczne systemy alarmowe i zabezpieczaj?ce
   - kontrola dost?pu do budynków i urz?dzeń
   - systemy kontroli osobistej i kontroli baga?u
3. Mechaniczne systemy zabezpieczeń
   - zewn?trzne zabezpieczenia dost?pu: bramki, szlabany, ko?owrotki, ogrodzenia
4. Bezpieczeństwo przeciwpo?arowe budynków (zabezpieczenia ochronne - czynne i bierne)

 

Do bezp?atnego udzia?u w konferencji zapraszamy:

- Kadr? ?redniego i wy?szego szczebla, osoby odpowiedzialne za wybór i zakup nowych produktów
  i technologii:  w?a?ciciele i zarz?dcy, administratorzy i najemcy powierzchni i budynków
  przemys?owych, handlowych, biurowych, administracyjnych, magazynowych, placówek
  medycznych, mieszkaniowych, instytucji kultury
- reprezentantów firm i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  budynków i przynale?nych
  obszarów,
- przedstawicieli sektora us?ug budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych,
- przedstawicieli administracji i s?u?b odpowiedzialnych za infrastruktur? i zapewnienie bezpieczeństwa
  ludno?ci.

 

Warunki udzia?u:
Uczestnictwo w konferencji dla wy?ej wymienionych osób jest BEZP?ATNE.

Wystarczy wype?ni? formularz zg?oszeniowy >>> 
Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materia?y konferencyjne, przerwy kawowe, dost?p do prezentacji.

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT i posiadaj?cych rozwi?zania / us?ugi z powy?szego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest P?ATNE - koszt wynosi 1000 PLN netto.

Je?li s? Państwo zainteresowani wspó?tworzeniem / wspó?prac? partnersk? przy tym wydarzeniu zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


Patronat medialny:

 


***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie tre?ci s? w?asno?ci? spó?ki i podlegaj? ochronione zgodnie
z przepisami  prawa  autorskiego.  Przyw?aszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,  powielanie
oraz wykorzystywanie  ca?o?ci  lub  elementów  w celach  czerpania korzy?ci  maj?tkowych bez zgody
autora jest zabronione.

Poprzednie edycje

Konferencja ?Bezpieczeństwo obiektów - monitoring wizyjny, kontrola dost?pu, mechaniczne systemy zabezpieczeń” jest ju? VIII edycj? organizowan? przez nasz? firm?. Z dotychczas zrealizowanymi wydarzeniami po?wi?conymi tematyce BEZPIECZE?STWA mo?ecie si? Państwo zapozna? w naszym Archiwum.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przeczytania relacji z poprzednich edycji konferencji!

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019

Podczas kolejnych edycji konferencji wspó?pracowali?my z:

AXIS Communications
UNICARD S.A.
 
     

Kontakt z Organizatorem

Je?li macie Państwo pytania odno?nie udzia?u lub wspó?pracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu


Kontakt ds. organizacji i wspó?pracy partnerskiej:
e-mail: biuro@www.kidhajr.tw

琼粤彩票 临泉县| 余庆县| 舟山市| 清河县| 白河县| 临高县| 公安县| 新沂市| 青海省| 赤壁市| 铁力市| 麟游县| 新郑市| 镇安县| 花莲县| 绥棱县| 漠河县| 射阳县| 樟树市| 潮州市| 镇巴县| 普安县| 达日县| 镇沅| 乐都县| 东兰县| 新蔡县| 怀远县| 中阳县| 台山市| 陈巴尔虎旗| 行唐县| 纳雍县| 静乐县| 达孜县| 卢氏县| 达拉特旗| 萨迦县| 工布江达县| 乌什县| 兴文县|