Do??cz do nas na FB

     
Imprezy dedykowane  -  Spotkania biznesowe  -  Integracja  -  Konferencje  -  Szkolenia

 

Zg?o? ciekawy temat >>>

Jeste?my lud?mi z pasj? i wieloletnim do?wiadczeniem, zdobytym dzi?ki dotychczasowym realizacjom ró?norodnych spotkań i imprez. 

Maj?c pomys? na imprez? - mo?esz otrzyma? gotowy, wysokiej jako?ci produkt.

 • Anga?ujemy si? w ka?dy realizowany projekt.
 • Podejmujemy si? organizacji najbardziej specyficznego wydarzenia.
 • Doradzamy i wybieramy najlepsze rozwi?zania.


Proces organizacji imprezy jest bardzo czasoch?onny i z?o?ony, wymaga od organizatora znajomo?ci realiów bran?y, sprawnej wspó?pracy z podwykonawcami, dynamicznej logistyki i skutecznego telemarketingu.
Nasze imprezy s? przygotowywane i realizowane przez zespó? profesjonalistów a ?wiadczone us?ugi charakteryzuje wysoka jako?? oraz indywidualne podej?cie do Klienta.

Dok?adamy starań by sprosta? wymaganiom najbardziej wymagaj?cych zleceniodawców

S?uchamy klienta, aby zrozumie? jego potrzeby

Podsuwamy swoje propozycje, ale szanujemy te? pomys?y klienta,

Stawiamy na dobre relacje i wzajemn? kooperacj?

 

Nasz cel to zadowolenie klienta oraz satysfakcja z dobrze wykonanego zlecenia.

Nasze do?wiadczenie w liczbach:

 • Ponad 150 zrealizowanych projektów
 • Ponad 15 000 uczestników
 • Ponad 800 prelegentów
 • Ponad 100 patronów honorowych
 • Ponad 500 patronów medialnych

 

Od pomys?u do realizacji - co mo?emy Państwu zaproponowa??

Zajmiemy si? kompleksowo organizacj? zleconego wydarzenia lub wskazanymi dzia?aniami i czynno?ciami sk?adowymi realizacji zlecenia.

Oferujemy w zale?nosci od za?o?eń i potrzeb - pe?n? obs?ug? organizacyjn? i marketingow? oraz kompleksowe prowadzenie i realizacj? projektu:

- stworzenie kosztorysu i cenników na podstawie ustalonych za?o?eń projektowych,
- research obiektów hotelowo / konferencyjnych oraz pozyskanie najbardziej konkurencyjnej oferty cenowej,
- przygotowanie opisu projektu - propozycje i ramówk? programow? wydarzenia,
- pozyskanie cenionych ekspertów, prelegentów (praktyków),
- opraw? imprezy, zapewnienie i zorganizowanie elementów integracyjnych / rekreacyjnych,
- pozyskanie uczestników,
- przygotowanie i realizacja planu dzia?ań marketingowych (wsparcie medialne wydarzenia),
- przygotowanie, sk?ad i produkcja materia?ów reklamowych,
- wspó?prac? z hotelem i podwykonawcami,
- koordynacj? i nadzór nad przebiegiem przygotowań i realizacji, kompleksow? obs?ug? wydarzenia.

Konferencje, kongresy, konwenty, seminaria

Je?li Państwa celem jest:

 • Prezentacja lub wprowadzenie na rynek nowego produktu
 • Poznanie oczekiwań i potrzeb potencjalnych klientów
 • Dotarcie i pozyskanie nowych klientów
 • Umocnienie relacji z obecnymi klientami lub partnerami biznesowymi
 • Wzmocnienie pozycji i wizerunku  firmy w bran?y


Idealnym rozwi?zaniem jest zorganizowanie konferencji, która w pe?ni b?dzie
odpowiada? Państwa potrzebom.
Prosz? wskaza? nam tematyk? spotkania, grup? docelow?, dowolne miejsce
oraz inne szczegó?y, które pomog? nam w spe?nieniu Państwa oczekiwań.

Warsztaty i szkolenia
Je?li poszukuj? Państwo narz?dzi, które pozwol?:
 • poszerzy? wiedz? pracowników z konkretnej dziedziny
 • ugruntowa? posiadane umiej?tno?ci, by potem wykorzysta? je w praktyce


Odpowiedzi? b?dzie zorganizowanie szkolenia lub warsztatów.
Wystarczy okre?li? tematyk?, my zadbamy o odpowiedniego prelegenta,
przedstawimy program i zajmiemy si? organizacj? od strony logistycznej.

Spotkania biznesowe i wyjazdy integracyjne

Je?li chc? Państwo:

 • zorganizowa? wyj?cie lub wyjazd firmowy
 • zintegrowa? zespó?, wdro?y? nowych pracowników
 • zorganizowa? spotkanie z klientami lub partnerami biznesowymi poza murami biura


Zadbamy o wszystko, zarówno pod k?tem najbardziej atrakcyjnego miejsca, warunków
pobytu, jak i samych atrakcji. To na pewno nie b?dzie nudne spotkanie.

Je?li s? Państwo zainteresowani zapraszam do kontaktu.
Ch?tnie udziel? wszelkich dodatkowych informacji

Kontakt:
biuro@www.kidhajr.tw

***

Wszystkie projekty i publikowane na stronie tre?ci s? w?asno?ci? spó?ki i podlegaj? ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego.  Przyw?aszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie ca?o?ci lub elementów  w celach czerpania korzy?ci  maj?tkowych bez zgody autora
jest zabronione.

琼粤彩票 通辽市| 丹寨县| 咸宁市| 康保县| 镇沅| 攀枝花市| 九江市| 论坛| 余姚市| 上思县| 滨海县| 炎陵县| 安西县| 安吉县| 芦山县| 灵璧县| 剑阁县| 顺平县| 神池县| 辉南县| 五台县| 阿拉善右旗| 荆门市| 兴山县| 隆化县| 甘孜| 襄樊市| 平和县| 桐城市| 辉南县| 安康市| 虞城县| 福清市| 金塔县| 建宁县| 德昌县| 偏关县| 长丰县| 太和县| 青冈县| 莒南县|