Do??cz do nas na FB

Firmy produkcyjne pracuj? nad wzmocnieniem swojej pozycji na rynku. Wykorzystuj? do tego ró?norodne metody zarz?dzania przedsi?biorstwem, nowoczesne rozwi?zania zarówno wspomagaj?ce produkcj?, jak i pozwalaj?ce na redukcj? kosztów funkcjonowania.

Na rynku dost?pnych jest wiele mo?liwo?ci, z których mog? skorzysta? firmy z bran?y przemys?owej, jednak niejednokrotnie kadrze brakuje wiedzy na temat ich znaczenia i prze?o?enia na widoczne efekty.

Z my?l? o takich w?a?nie firmach organizujemy konferencje, które maj? przybli?y? temat oraz u?atwi? podj?cie strategicznych decyzji.

Zapraszamy do uczestnictwa!

 

Dotychczas zrealizowane konferencje dla sektora produkcji:

  • Technologie i procesy wspieraj?ce oszcz?dno?? energii w produkcji 
  • Automatyzacja procesów w przemy?le 
  • Jak efektywnie zarz?dza? przedsi?biorstwem – wykorzystanie systemów ERP w firmie 
  • Obs?uga i zarz?dzanie na rynku us?ug TSL 
  • Knowledge Management 
  • Wspó?czesna komunikacja w przedsi?biorstwie 
  • Cloud Computing – z biznesem w chmurze 
  • Bezpieczeństwo danych przedsi?biorstwa w kontek?cie wspó?czesnych zagro?eń 
  • Akademia Jako?ci – testowanie i jako? projektów IT 
  • Oszcz?dno?? i bezpieczeństwo – podstawa efektywnego zarz?dzania przedsi?biorstwem 
  • Infrastruktura nowoczesnej serwerowni 
  • Technologie i rozwi?zania do zarz?dzania bezpieczeństwem 
  • Bezpieczeństwo firmowych sieci 
  • Big Data - big solution?
  • Bezpieczeństwo obiektów – monitoring wizyjny, kontrola dost?pu, mechaniczne systemy zabezpieczeń
  • Jak efektywnie zarz?dza? przedsi?biorstwem – wykorzystanie systemów ERP w firmie 
  • Nowoczesne Data Center

Strony

Nadchodz?ce wydarzenia

琼粤彩票 怀集县| 漳平市| 池州市| 元阳县| 犍为县| 寿光市| 专栏| 新闻| 奈曼旗| 阳高县| 柘荣县| 夏津县| 景泰县| 静乐县| 夏河县| 和龙市| 六安市| 怀柔区| 玛纳斯县| 德州市| 夏河县| 鹤壁市| 灵武市| 介休市| 元谋县| 郯城县| 延边| 来宾市| 库尔勒市| 寿光市| 南通市| 利川市| 巴彦县| 项城市| 安达市| 区。| 木兰县| 德清县| 滦平县| 钟祥市| 龙海市|