Do??cz do nas na FB

O sektorze ochrony zdrowia zawsze mówi?o si? wiele, niestety bardzo cz?sto w negatywny sposób. Dotyczy to zarówno kwestii zwi?zanych z zarz?dzaniem placówk?, jak i jako?ci? ?wiadczenia us?ug medycznych i obs?ug? pacjenta.

Wszystkie te kwestie nierozerwalnie wi??? si? nie tylko z poziomem informatyzacji jednostki, lecz tak?e wiedz? i ?wiadomo?ci? potrzeb teleinformatycznych samej kadry zarz?dzaj?cej i pracowników.

W ?wietle ostatnich zmian, chocia?by konieczno?ci wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej do 2017r.,

niezwykle istotne staje si? edukowanie kadry oraz przedstawienie wszelkich zalet stosowania nowych technologii.

Jeste?my rozpoznawalni jako organizatorzy konferencji medycznych, które ciesz? si? du?ym zainteresowaniem w bran?y. Zapraszamy do udzia?u i wspó?pracy.

Je?li jest to dla Państwa interesuj?cy temat, nie mo?e Państwa zabrakn?? poczas naszych konferencji.

Dotychczas zrealizowane konferencje dla sektora ochrony zdrowia:?

 • Systemy i technologie do zarz?dzania szpitalem/przychodni?
 • Rozwi?zania dla diagnostyki obrazowej
 • Outsourcing w placówkach ochrony zdrowia
 • Nowoczesne systemy i sprz?t wykorzystywane w laboratorium XXI wieku
 • Jak efektywnie zarz?dza? przedsi?biorstwem – wykorzystanie systemów ERP 
 • Knowledge Management 
 • Wspó?czesna komunikacja w przedsi?biorstwie 
 • Cloud Computing – z biznesem w chmurze 
 • Bezpieczeństwo danych przedsi?biorstwa w kontek?cie wspó?czesnych zagro?eń 
 • Akademia Jako?ci – testowanie i jako? projektów IT 
 • Oszcz?dno?? i bezpieczeństwo – podstawa efektywnego zarz?dzania przedsi?biorstwem 
 • Infrastruktura nowoczesnej serwerowni 
 • Technologie i rozwi?zania do zarz?dzania bezpieczeństwem 
 • Bezpieczeństwo firmowych sieci 
 • Big Data - big solution?
 • Bezpieczeństwo obiektów – monitoring wizyjny, kontrola dost?pu, mechaniczne systemy zabezpieczeń
 • Jak efektywnie zarz?dza? przedsi?biorstwem – wykorzystanie systemów ERP w firmie 
 • Nowoczesne Data Center

Strony

Nadchodz?ce wydarzenia

琼粤彩票 长葛市| 安顺市| 罗山县| 海伦市| 宣化县| 武穴市| 江华| 洪江市| 登封市| 宁津县| 五大连池市| 宣威市| 大连市| 舞阳县| 尼木县| 泸州市| 焦作市| 绥德县| 无锡市| 香格里拉县| 阿克陶县| 平顺县| 辽阳市| 岱山县| 钦州市| 彭泽县| 资兴市| 沂水县| 衡山县| 茌平县| 阳原县| 绥阳县| 陆丰市| 三明市| 安新县| 秭归县| 清徐县| 益阳市| 康定县| 静宁县| 大城县|