Do??cz do nas na FB

Dynamiczny rozwój nowych technologii niesie za sob? powa?ne wyzwania dla ca?ego sektora edukacji.  Ostatnie kilka lat pokaza?o, ?e zarówno uczelnie, jak i szko?y coraz bardziej otwieraj? si? na rozwi?zania jakie oferuj? firmy z sektora informatycznego.  To wszystko jednak stanowi znikom? cz??? mo?liwo?ci, z których edukacja mo?e skorzysta?. 

Potrzeba wspierania dzia?ań informatyzacji sektora edukacji jest bardzo du?a. Nie mówimy tu tylko o samym komputerach, drukarkach, oprogramowaniu czy profesjonalnych pracowaniach informatycznych.

Mamy na my?li tak?e system nauczania oparte na nowych technologiach, które s? niezb?dne w ka?dej wspó?czesnej placówce. Integraln? cz??ci? ca?ej machiny jest przep?yw informacji, efektywna organizacja w jednostkach, a co z tym idzie potrzeba scalenia wszystkich tych elementów w jedno. Jak pokazuj? przyk?ady poszczególnych uczelni, wdro?enia systemów ERP, kadrowych czy komunikacyjnych, pozwalaj? w znacz?cy sposób, zmniejsza? koszty, udoskonali? przep?yw informacji i skróci? czas pracy.
Narz?dzi, z jakich mo?na skorzysta? jest bardzo du?o. Pozostaje pytanie, które b?d? najlepsze dla poszczególnych szkó? i uczelni?

Od 5 lat organizujemy konferencje, na które zapraszamy ekspertów/praktyków z sektora edukacji wraz z przedstawicielami firm nowych technologii, którzy co roku staraj? si? przybli?y? przedstawicielom z bran?y ca?e spektrum mo?liwo?ci, doradzi?, a tak?e odpowiedzie? na pytania. 

Organizujemy zarówno konferencje bran?owe, jak i otwarte - dla przedstawicieli wielu sektorów.

Pragniemy serdecznie zaprosi? Państwa do udzia?u i wspó?pracy podczas tych wydarzeń.

 

Dotychczas zrealizowane konferencje dla sektora edukacji:

 • Uczelnia na miar? potrzeb
 • Knowledge Management 
 • Wspó?czesna komunikacja w przedsi?biorstwie 
 • Cloud Computing – z biznesem w chmurze 
 • Bezpieczeństwo danych przedsi?biorstwa w kontek?cie wspó?czesnych zagro?eń 
 • Akademia Jako?ci – testowanie i jako? projektów IT 
 • Oszcz?dno?? i bezpieczeństwo – podstawa efektywnego zarz?dzania przedsi?biorstwem 
 • Infrastruktura nowoczesnej serwerowni 
 • Technologie i rozwi?zania do zarz?dzania bezpieczeństwem 
 • Bezpieczeństwo firmowych sieci 
 • Big Data - big solution?
 • Bezpieczeństwo obiektów – monitoring wizyjny, kontrola dost?pu, mechaniczne systemy zabezpieczeń
 • Jak efektywnie zarz?dza? przedsi?biorstwem – wykorzystanie systemów ERP w firmie 
 • Nowoczesne Data Center

Strony

Nadchodz?ce wydarzenia

琼粤彩票 铜鼓县| 新乡县| 奉节县| 金坛市| 永寿县| 睢宁县| 永定县| 阳曲县| 金华市| 阜平县| 关岭| 云阳县| 胶南市| 青铜峡市| 太仓市| 青河县| 台安县| 洪泽县| 洞口县| 庆阳市| 民权县| 乌鲁木齐市| 漠河县| 陈巴尔虎旗| 大埔区| 武清区| 开封县| 吉林市| 泰宁县| 博罗县| 许昌市| 神农架林区| 蓬安县| 太白县| 新民市| 法库县| 鹿邑县| 名山县| 定远县| 上蔡县| 蒙城县|