Do??cz do nas na FB

 

administracja

Rada Ministrów przyj??a 8 stycznia 2014 roku dokument Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), w którym zosta?y wskazane trzy najwa?niejsze obszary cyfryzacji na lata 2014-2020 wspierane finansowo przez Uni? Europejsk? - zalicza si? do nich mi?dzy innymi e-administracja. G?ównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO Polska Cyfrowa s? przedsi?biorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rz?dowej oraz jednostki im podleg?e, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarz?dowe, przedsi?biorstwa, jednostki samorz?du terytorialnego.

Bior?c pod uwag? to, ?e jeste?my codziennymi ?wiadkami otaczaj?cej nas urz?dowej rzeczywisto?ci, zdajemy sobie spraw?, ?e usprawnienie pracy instytucji publicznych staje si? kluczowe nie tylko dla samych pracowników, lecz tak?e obywateli korzystaj?cych z ich us?ug.

Skutkiem tego jest podj?cie si? przez nasz? firm?, wraz z wieloma przedstawicielami administracji rz?dowej i samorz?dowej, organizacji szeregu konferencji, które przedstawiaj? mo?liwo?ci wykorzystania wielu rodzajów rozwi?zań informatycznych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udzia?u oraz wspó?pracy podczas wydarzeń.

Dotychczas zrealizowane konferencje dla administracji publicznej:

 • Komunikacja w zarz?dzaniu kryzysowym 
 • Nowoczesna administracja - dokumenty pod kontrol?
 • Rozwi?zania IT dla jednostek szkolnictwa wy?szego 
 • Knowledge Management 
 • Wspó?czesna komunikacja w przedsi?biorstwie 
 • Cloud Computing – z biznesem w chmurze 
 • Bezpieczeństwo danych przedsi?biorstwa w kontek?cie wspó?czesnych zagro?eń 
 • Akademia Jako?ci – testowanie i jako? projektów IT 
 • Oszcz?dno?? i bezpieczeństwo – podstawa efektywnego zarz?dzania przedsi?biorstwem 
 • Infrastruktura nowoczesnej serwerowni 
 • Technologie i rozwi?zania do zarz?dzania bezpieczeństwem 
 • Bezpieczeństwo firmowych sieci 
 • Big Data - big solution?
 • Bezpieczeństwo obiektów – monitoring wizyjny, kontrola dost?pu, mechaniczne systemy zabezpieczeń
 • Jak efektywnie zarz?dza? przedsi?biorstwem – wykorzystanie systemów ERP w firmie 
 • Nowoczesne Data Center

Strony

Nadchodz?ce wydarzenia

琼粤彩票 娱乐| 阿拉善左旗| 西乌珠穆沁旗| 晋州市| 临夏县| 化州市| 浙江省| 丹巴县| 抚远县| 万山特区| 普兰店市| 津市市| 蓬溪县| 昌吉市| 望都县| 太仓市| 临邑县| 东明县| 余姚市| 鲜城| 新和县| 富川| 台江县| 城口县| 永顺县| 全椒县| 修文县| 衡阳县| 客服| 广水市| 新民市| 襄樊市| 武安市| 浙江省| 麻栗坡县| 诸暨市| 三台县| 邹城市| 营山县| 保靖县| 东丰县|